برای توسعه از چه ابزا‌‌رهایی استفاده میکنم

در توسعه نرم افزار، ابزار ها نقش مهمی دارند. ابزار مناسب می تونه کار تولید و توسعه را خیلی راحت تر کنه. شاید بشه نقش ابزار در تولید و توسعه نرم افزار مانند نقش کفش در کوه نوردی دانست. با …